FE program regionalny Flaga RP Logo woj Logo UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Regulamin serwisu Sklep Inspire Consulting sp. z o.o.

I. DEFINICJE

 1. Sprzedający – Inspire Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Zbigniewa Herberta 2c/68, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264762, NIP:7393583544.

 2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 3. Dane kontaktowe i adres reklamacyjny – jak w punkcie 1.

 4. Dostawa produktów - drogą internetową lub miejsce świadczenia usług i szkoleniowej.

 5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej..

 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 14. Miejsce wydania rzeczy – adres e-mail, adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

 17. Polityka prywatności – opis przetwarzania przez Inspire Consulting danych osobowych Kupujących, która znajduje się pod adresem https://sklep.inspire-consulting.pl/polityka-prywatnosci/

 18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 22. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 23. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.inspire-consulting.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Dane rejestrowe: Inspire Consulting sp. z o.o., ul. Zbigniewa Herberta 2c/68, 10-686 Olsztyn, NIP: 7393583544,REGON: 280153979

 25. Płatność – W serwisie płatność odbywa się za pośrednictwem Paynow.

 26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
– nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

– została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

– nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 1. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 2. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II. WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego, wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 4. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

– potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
– dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 2. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 4. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

III. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wejść na stronę Sklepu, oraz wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

– dodanie Produktu do Koszyka;

– podanie Danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia tj. imienia i nazwiska, lub nazwy Kupującego, aktualnego adresu poczty e-mail Kupującego, oraz innych danych niezbędnych w zależności od rodzaju produktu;

– w przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest Produkt „niematerialny” w postaci treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym (np. kurs online) klient zostanie poinformowany jak korzystać z zakupionych produktów poprzez mail potwierdzający;

– aby skutecznie złożyć Zamówienie Kupujący musi potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „checkbox”, oraz dokonać wyboru Płatności. Nie jest możliwym złożenie Zamówienia w sytuacji braku akceptacji Regulaminu;

– po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje automatycznie przekierowany na stronę Płatności;

– po opłaceniu Zamówienia następuje przekierowanie na stronę potwierdzenia Zamówienia, gdzie widoczne są wszystkie informacje o zakupionych produktach oraz statusie płatności;

– w przypadku zakupu darmowego produktu, Kupujący zostanie poproszony o przejście przez zamówienie w taki sam sposób jak pozostałe produkty, przy czym po naciśnięciu przycisku Kontynuuj w PayNow zostanie przeniesiony do informacji o dokonaniu zamówienia.

 1. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

 2. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 4. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.

 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

 7. Aby uzyskać dostęp do zakupionych Produktów „niematerialnych” w postaci treści cyfrowych nie zapisanych na nośnikach danych Kupujący dostanie informację mailową w jaki sposób może uzyskać dostęp do zakupionego produktu.

 

 

IV. PŁATNOŚCI ONLINE

 1. Konsument ma możliwość płatności online przez system Paynow.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Paynow.

 3. Zakupiony towar/usługa szkoleniowa zostanie przypisany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty przez Paynow.

 4. Za pośrednictwem serwisu można kupić jedynie towar/usługi szkoleniowe w cenach podanych na stronie internetowej https://inspire-consulting.pl, pod adresem: https://sklep.inspire-consulting.pl/

 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez serwis w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może najpóźniej w terminie 14 dni przed datą dostawy Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 określa data realizacji kupionej usługi na rzecz Konsumenta lub wskazanej przez niego osobie w momencie składania Zamówienia.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. REKLAMACJA

1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

3.1.    pisemnie na adres: ul. Herberta 2c lok. 68 10-686 Olsztyn;

3.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
4.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Herberta 2c lok. 68 10-686 Olsztyn.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI dostępna jest pod adresem: https://sklep.inspire-consulting.pl/polityka-prywatnosci/

VIII. Informacja dotycząca przetwarzania przez Inspire Consulting sp. z o.o. danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://inspire-consulting.pl/files/ogolna-informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.pdf